Đã không biết từ bao nhiều đời nay, cây khèn đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người đồng bào Mông từ những cuộc vui cho đến nỗi buồn, tiếng khèn đều đi cùng những